ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A jelen általános szerződési feltételek és az egyedi szerződés funkcióját betöltő Adatlap együttesen képezi a felek között létrejött bérleti szerződés tartalmát.
A bérleti szerződéssel a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező, az Adatlapon megjelölt adatokkal bíró motorkerékpárt (a továbbiakban: Motorkerékpár).
A “Motorkerékpár” kifejezés a meghatározott motorkerékpárt vagy az azt helyettesítő motorkerékpárt jelenti, beleértve minden gumiabroncsot, szerszámot, a Motorkerékpárra vonatkozó dokumentumot, kiegészítőket, berendezéseket és rendszámtáblát.

2. A szerződést Bérlőként egy személy köti, ezen személyt a szerződés alapján illető jogok illetik, a felelősség és a kötelezettségek személyét terhelik.

3. A Motorkerékpár Bérlőnek történő átadásáról jegyzőkönyv készül, amelyen rögzítésre kerülnek a Motorkerékpáron található sérülések, a Motorkerékpár kilométerórájának állása, és minden egyéb, a felek által jelentősnek tartott tény és körülmény.

A Bérlő a jegyzőkönyv aláírásával elismeri, hogy

a) a jegyzőkönyvben tételesen rögzítetteken kívül a Motorkerékpárt minden tekintetben rendeltetésszerű használatra alkalmas, működő állapotban és tisztán vette át, 1 (egy) db eredeti kulcskészlettel;

b) a Motorkerékpár üzemanyagtartálya a Bérlő általi átvételekor teljesen feltöltött.
A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Motorkerékpárnak a Bérbeadó részére történő visszaadásakor az üzemanyagtartálynak teljesen feltöltött állapotban kell lennie; ellenkező esetben meg kell térítenie a hiányzó mennyiség árát. A felek kifejezetten rögzítik, hogy ez nem jelenti a Bérbeadó részéről üzemanyag értékesítését.

4. A bérleti szerződés az Adatlapon megjelölt határozott időtartalomra jön létre, és a határozott időtartam lejártát megelőzően indokolás nélküli, ún. rendes felmondással nem megszüntethető.
A Bérlő köteles a Motorkerékpárt a határozott időtartam lejártának napján, munkaidőben visszajuttatni oda és ott visszaadni a Bérbeadó birtokába, ahol átvette. A Bérlő köteles ugyanabban az állapotban visszaadni, ahogyan átvette, ide nem értve a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódást. Amennyiben a Bérlő ezen kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, úgy ezért teljes felelősséggel tartozik, és a Bérbeadó a Bérlő költségére a javítást, tisztítást, stb. elvégezheti.

A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérlő nem juttatja és adja vissza a Motorkerékpárt a Bérbeadó részére a fenti időpontig, úgy túlóradíj fizetésére köteles, amelynek mértéke óránként, minden megkezdett óra után 5.000.- Ft (azaz ötezer forint) + ÁFA.
A visszaadás késedelme esetén a Bérbeadó jogosult továbbá a Motorkerékpárt lopottként bejelenteni a rendőrségen, és/vagy jogosult a Motorkerékpárt a Bérlő költségére birtokba venni, és ez a felek kifejezett megállapodása szerint nem minősül tilos önhatalomnak.
Ha a Motorkerékpár Bérbeadó részére történő visszaadásának helyszíne eltér attól a helyszíntől, ahol a Motorkerékpárt a Bérlő a Bérbeadótól átvette, úgy a Bérlő köteles megfizetni a Bérbeadó számára az ún. Visszaszállítási Díjat, (amelynek mértékét az adatlap rögzíti) amely annak ellenértéke, hogy a Bérbeadó saját maga juttatja vissza a Motorkerékpárt az eredeti átadási helyszínre.

5. A Bérbeadó bármikor ismételten birtokba veheti a Motorkerékpárt, ha megállapításra kerül, hogy (a) az szabálytalanul parkol; (b) a Bérlő tényleges felügyeletén kívül le nem zárt állapotban van; (c) a jelen szerződést vagy a jogszabályokat sértő módon használják; vagy (d) a körülményekből úgy tűnik, hogy elveszett, használatával felhagytak vagy ellopták.
A Bérlő kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond minden igényérvényesítéséről amiatt, hogy a Bérbeadó él a számára biztosított jogokkal és tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó csak akkor értesíti a Bérlőt az általa tervezett ilyen intézkedésekről, ha az semmilyen szempontból nem veszélyezteti a tervezett intézkedés sikerességét.

6. A Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy őt terheli a Motorkerékpár és a kulcsok megőrzési kötelezettsége és felelőssége mindaddig, amíg azokat a Bérbeadó tőle vissza nem veszi.
A Bérlő köteles gondot viselni a Motorkerékpárról és a kulcsokról, ennek keretében köteles a Motorkerékpárt felügyelet nélküli állapotában lezárva tartani, és a Motorkerékpárra felszerelt vagy vele együtt szállított minden biztonsági berendezést ténylegesen használni.

7. A bérleti díjat a bérlet időtartamára a Bérlő időtarifa alapján köteles megfizetni azzal, hogy a bérleti díj minimálisan 1 (egy) napra vonatkozóan kerül felszámításra.
A Bérlő köteles az Adatlapon feltüntetett egyéb költségeket is megfizetni. Mindezen túlmenően a Bérlő köteles megfizetni valamennyi költséget, amely a bérlet kezdő időpontja és a Motorkerékpárnak a Bérbeadó általi visszavételéig terjedő időtartam alatt, illetve arra vonatkozóan a Motorkerékpárral kapcsolatban merülnek fel, pl. bírságok, büntetések, bírósági és hatósági költségek és egyéb hasonló költségek (beleértve, de nem kizárólag: parkolási, úthasználati díjak, bírságok és költségek). Úgyszintén a Bérlő viseli mindazon költséget, amelyek a Motorkerékpár gondozása, birtoklása, ellenőrzése, felügyelete, működtetése vagy használata miatt válnak esedékessé, továbbá azt a költséget is, amely a Bérbeadó részéről a bérleti szerződés alapján, a Bérlő által bármilyen jogcímen fizetendő összeg érvényesítésével összefüggésben merült fel.

8. A Bérlő a bérleti díjból előleg jogcímén az Adatlapon megjelölt összeget a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg, számla ellenében megfizet a Bérbeadó részére, a fennmaradó rész a bérlet kezdő időpontjában esedékes.
A bérleti szerződés alapján fizetendő minden egyéb pénzösszeg a fizetési kötelezettség felmerülésekor esedékes.

9. A bérleti szerződésből bármilyen jogcímen eredő fizetési kötelezettségeinek biztosítására a Bérlő a szerződés aláírásával egyidejűleg óvadékként megfizeti az Adatlapon szereplő összeget a Bérbeadónak. A Bérbeadó jogosult az óvadékból a szerződésből eredő követeléseit közvetlenül kielégíteni, amennyiben azokat esedékességkor a Bérlő nem elégíti ki.
Az óvadék részben vagy egészben történő felhasználása esetén a Bérlő köteles az óvadék összegét az eredeti összegre kipótolni, kivéve, ha a szerződés megszűnt, és a Motorkerékpár a Bérbeadó részére visszaadásra került.
A bérleti szerződés megszűnése esetén az óvadék, illetve annak a Bérbeadó által fel nem használt része a Bérlő részére kamatmentesen visszajár, feltéve, hogy a Bérbeadónak a szerződésből eredő követelései teljes körűen kielégítésre kerültek.

10. Bárminemű fizetési késedelem esetén a Bérlő a Ptk. szerinti törvényes mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.
Amennyiben a bérleti szerződés alapján fizetendő bármilyen összeget a Bérlő kérésére a Bérbeadó nem forintban számlázza ki, úgy az átváltás árfolyamát a Bérbeadó határozza meg, a számlavezető bankja által alkalmazott deviza vételi árfolyam alapján.

11. A Bérlő az átadás (birtokátruházás) napjától kezdve a bérleti időtartam végéig a Motorkerékpárt rendeltetésszerűen jogosult használni. A Bérlő a Motorkerékpárt gondosan, a Motorkerékpár üzemeltetésére vonatkozó gyártói előírások, használati kézikönyv betartásával üzemeltetheti.
A Bérlő a bérleti szerződés aláírásával, jogi felelőssége tudatában kijelenti és szavatolja, hogy (a) a Motorkerékpár rendeltetésszerű használatának megfelelő mentális és fizikai egészségi állapotban van; (b) tudomásul veszi, hogy a motorozással kiemelt kockázatok járnak, és az fokozott veszéllyel járó tevékenységnek minősül; (c) legalább 1 (egy) éves tényleges motorozási tapasztalata van a Motorkerékpár méretének és paramétereinek megfelelő motorkerékpárokkal; (d) olyan érvényes jogosítvánnyal rendelkezik, amely jogosulttá teszi arra, hogy a Motorkerékpárral azonos besorolású motorkerékpárt üzemeltessen az állandó lakóhelye szerinti országban; (e) a Motorkerékpár használatával és üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi jogszabálynak és előírásnak eleget tesz; (f) minden tankolásnál ellenőrzi a motorolaj szintjét; (g) azonnal jelzi és bejelenti a Bérbeadó részére a Motorkerékpár minden és bármilyen meghibásodását és/vagy sérülését vagy ezek gyanúját; (h) a Motorkerékpárt albérletbe nem adja, használatát harmadik személynek át nem engedi; (i) a Motorkerékpár nem kerül használatra utasok vagy vagyontárgyak üzleti célú szállítására; (j) bármilyen tárgy vontatására vagy tolására; (k) teszt, verseny keretében vagy egyébként földutakon; (l) érvényes és megfelelő jogosítvánnyal nem rendelkező személy számára vagy bármely olyan személy számára, aki számára ezt jogszabály tilalmazza, továbbá bármely olyan személy számára, aki alkohol vagy más kábító vagy tudatmódosító anyag,vagy olyan receptre vagy recept nélkül kapható gyógyszer befolyása alatt áll, amely károsan befolyásolhatja a Motorkerékpár használatára vonatkozó képességét; (m) bármilyen jogellenes célra, beleértve bármilyen tiltott anyag vagy csempészáru szállítását; (n) harmadik felek számára történő reklám céljából; (o) megfelelő tanúsítással rendelkező bukósisak nélkül.
A fenti rendelkezések megsértése esetén a Bérbeadó azonnali hatályú felmondással élhet.

12. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Motorkerékpár a bérlet időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a bérleti szerződés és a vonatkozó jogszabályok előírásainak, valamint azért, hogy harmadik személynek nincs a Motorkerékpárra vonatkozóan olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza.
A Bérlő ugyanakkor kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a fentieken túlmenően nem tartozik semminemű szavatossági vagy egyéb felelősséggel a Motorkerékpárral kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólag annak tervezésére, kapacitására, állapotára vagy forgalomképességére vonatkozóan.

13. A Bérbeadó a Motorkerékpárnak a bérlet időtartama alatt a szerződésszerű használatra alkalmasságára vonatkozó szavatossági kötelezettsége arra és csak arra terjed ki, hogy a Motorkerékpárnak nem a Bérlő érdekkörében felmerült okból történő meghibásodása esetén a Motorkerékpárt az ésszerűen elvárható legrövidebb időn belül megjavítja, vagy csere-motorkerékpárt biztosít a Bérlő számára.
A Bérlő köteles tűrni, hogy a Bérbeadó gondoskodjon a Motorkerékpár javításáról. A javítás időtartamára a Bérlő bérleti díj fizetésére nem köteles, kivéve, ha a javítás a Bérlő érdekkörében felmerült okból vált szükségessé.
A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Motorkerékpárt nem szervizeli, nem javít(tat)ja meg, és semmilyen alkatrészét vagy tartozékát nem cseréli ki a Bérbeadó kifejezett, előzetes és írásos jóváhagyása nélkül; ellenkező esetben az ilyen intézkedések – minden egyéb körülménytől függetlenül – a Bérlő költségére és kockázatára történnek, továbbá a bérleti díj és a bérleti szerződés alapján fizetendő egyéb pénzösszegek arra az időtartamra is fizetendőek, amikor a Motorkerékpár szerződésellenes módon szervizelésre vagy javításra kerül, valamint a Bérbeadó azonnali hatályú felmondással élhet a 21. pontban foglaltak szerint.

14. A Bérlő kifejezetten és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben mentesíti a Bérbeadót, továbbá a Harley-Davidson Inc-t, a Harley-Davidson Motor Company Group Inc-t, a Harley-Davidson Company Operations Inc-t, a Harley-Davidson Motor Company Inc-t, a Buell Motorcycle Company-t, valamint a nevezettek valamennyi társvállalatát, leányvállalatát, tisztségviselőjét, alkalmazottját, értékesítőjét, forgalmazóját és egyéb közreműködőjét (együttesen: “Mentesített személyek”) bármilyen jellegű igény és követelés alól (együttesen: “Követelések”), amelyet a Bérlő (ideértve bármely jogutódját) jelenleg vagy a jövőben bármely Mentesített Féllel szemben támaszthatna, és amely a Motorkerékpár bérletéből vagy a Motorkerékpárnak a Bérbeadó általi visszaadásáig bármely személy általi használatából ered vagy azzal kapcsolatos, beleértve, korlátozás nélkül a Bérlő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett kárt. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Mentesített személyek nem felelnek semmilyen közvetlen vagy közvetett, különleges, véletlen vagy következményes kárért, amely közvetlenül vagy közvetetten a következőkből fakad vagy azzal kapcsolatos: a Motorkerékpár, annak használata, működtetése, vagy annak elmulasztása, karbantartása vagy annak elmulasztása, vagy a Motorkerékpár használatát vagy használhatóságát érintő bármilyen zavar vagy veszteség.
A Bérlő kijelenti, hogy a körülírt mentesítést és annak hatását teljes mértékben megértette.

15. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó nem felelős semmilyen vagyontárgy elvesztéséért vagy károsodásáért, amelyet a Bérlő vagy bármely harmadik személy a Motorkerékpárban vagy Motorkerékpáron hagyott, tárolt vagy szállított, és a Bérlő tartozik felelősséggel bármely harmadik fél által támasztott követelésért ilyen kár esetében. A Bérlő kizárólagos felelőssége, hogy a Motorkerékpárról minden személyes tárgyat eltávolítson, mielőtt a Motorkerékpárt a Bérbeadó visszaveszi.

16. A Motorkerékpár Bérlő általi átvételétől a Bérbeadó által történt visszavételéig terjedő időtartam alatt a Bérlő teljes felelősséggel tartozik a Motorkerékpár rendeltetésszerű használatáért, károsodásáért, elvesztéséért vagy ellopásáért. Ha a Motorkerékpár a Bérlő érdekkörében felmerülő okból károsodást szenved vagy ellopják, a Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik, amely kártérítés számításának alapja a tényleges kár megállapítása vonatkozásában a Motorkerékpár forgalmi-piaci értéke a lopás vagy károsodás megtörténtekor, leszámítva a maradványértéket; a Bérlő ezen felül köteles megtéríteni a Bérbeadó részére azt az elmaradt hasznot, ami amiatt merül fel, hogy a Motorkerékpár nem áll a Bérbeadó rendelkezésére; továbbá a Bérbeadónál a károsodás vagy lopás kapcsán felmerült minden vontatási, tárolási díjat, adminisztrációs és egyéb költséget.
Amennyiben a Motorkerékpár balesetet szenved, a Bérlő köteles (a) azonnal felhívni a következő telefonszámot: +36203415122, és a történtekről bejelentést tenni, (b) valamint ugyanezt írásban is megtenni a rental@harley.hu e-mail címen; (c) azonnal értesíteni a rendőrséget és hivatalos nyilatkozatot tenni a történtekről; (d) minden szükséges intézkedést megtenni a Bérbeadó jogainak megóvása érdekében; (e) megszerezni a következő információkat: minden érintett, beleértve a tanúk nevét és címét; a baleset helyszínét és időpontját, az érintett járműveket, az érintett biztosítótársaságok nevét és a vonatkozó biztosítási szerződések kötvényszámát; (f) nem hagyhatja magára a Motorkerékpárt anélkül, hogy gondoskodna annak biztonságáról; (g) nem köthet egyezséget harmadik személyekkel; (h) haladéktalanul választ adni a balesettel kapcsolatos minden kérdésre; (i) részletes írásos jelentést adni a Bérbeadó számára a történtekről; (j) ha a tudomása szerint a történtekért a Bérlőt terhelő felelősséget fedezi a saját biztosítása vagy a hitelkártya-kibocsátója, megadni a Bérbeadó számára a biztosítója adatait és a biztosítási kötvény számát vagy a kártyakibocsátó és utóbbi biztosítójának adatait.
A Bérlő a bérleti szerződéssel kifejezetten és visszavonhatatlanul felhatalmazza a Bérbeadót, hogy az általa elszenvedett kár megtérítésére járó összeget közvetlenül a biztosítótól és/vagy a kárért felelős bármely harmadik féltől szedje be.

17. A Motorkerékpár ellopása/eltűnése esetén a 16. pontban foglaltak megfelelően irányadóak; ezen túlmenően a Bérlő köteles a Motorkerékpár kulcsait és általa átvett dokumentációját 4 (négy) munkanapon belül visszajuttatni a Bérbeadó részére, a rendőrség számára adott nyilatkozat egy példányával együtt. Ezen kötelezettségek nem szerződésszerű teljesítése esetén a Bérlő minden egyéb körülménytől függetlenül felelősnek tekintendő a Motorkerékpár eltűnéséért.
Amennyiben a Motorkerékpár Bérlő általi átvételétől a Bérbeadó által történt visszavételéig terjedő időtartam alatt a Bérlő a Motorkerékpárt érő balesetben érintett vagy a Motorkerékpárt ellopják, úgy a Motorkerékpár cseréjére nem kerül sor, és a bérleti szerződés pénzbeli visszatérítés nélkül automatikusan megszűnik, kivéve, ha a balesetért kizárólag egy másik jármű vezetője felelős vagy azt egy, a Bérbeadó érdekkörén kívül álló harmadik személy okozta.

18. A Bérbeadó kijelenti, hogy a Motorkerékpárra a hatályos magyar jogszabályok által előírt kötelező felelősségbiztosítást és CASCO-t megkötötte, és a bérleti szerződés időbeli hatálya alatt azt fenntartja. A Motorkerékpár Bérlő általi átvételétől a Bérbeadó által történt visszavételéig a Motorkerékpárral összefüggésben keletkező minden olyan kárért, amelyet a hivatkozott biztosítások nem fedeznek – ideértve a CASCO biztosítás alapján fizetendő önrészt is – a Bérlő teljes felelősséggel tartozik.
A Bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik továbbá általa a bérleti szerződésben tett bármilyen állítás, szavatosság, kötelezettségvállalás, megállapodás vagy kötelezettség megszegése esetén.

19. A bérleti szerződés, amennyiben annak időtartamát a szerződő felek egyező akarattal írásban nem hosszabbítják meg, a határozott idő leteltével megszűnik, és nem alakul át határozatlan időtartamú szerződéssé.

20. A bérleti szerződést, annak határozott időtartamára tekintettel, rendes felmondással egyik fél sem szüntetheti meg.

21. Azonnali hatályú felmondási jog illeti meg a Bérbeadót, ha a Bérlő a bérleti szerződés rendelkezéseit megszegi, így különösen, de nem kizárólag

a) a bérleti szerződés alapján őt terhelő bármilyen fizetési kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget;

b) ha a Motorkerékpárt a bérleti szerződés rendelkezéseibe ütköző módon használja vagy haszonosítja;

c) a bérleti szerződés külön, kifejezett rendelkezése alapján.

Amennyiben a bérleti szerződést a Bérbeadó azonnali hatállyal felmondja, úgy ez nem mentesíti a Bérlőt a teljes bérleti díj és a bérleti szerződés alapján fizetendő egyéb pénzösszegek megfizetésére irányuló kötelezettsége alól; az óvadék összege erre a célra is felhasználható.
Azonnali hatályú felmondás joga illeti meg a Bérlőt, ha a Bérbeadó a Motorkerékpár használatában őt alapos ok nélkül, felróhatóan gátolja.
A bérleti szerződés bármilyen módon történő megszűnése esetén – kivéve értelemszerűen a Motorkerékpár ellopásának esetét – a Bérlő köteles a Motorkerékpárt tisztán, rendezetten, a rendeltetésszerű használattal együtt járó elhasználódástól eltekintve, a Motorkerékpár birtokának a Bérlőre történő átruházásakor fennálló állapotban, jegyzőkönyv felvétele mellett a Bérbeadó birtokába visszabocsátani.
A szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérlő a fenti kötelezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, úgy a bérleti szerződés megszűnésének napjától a Bérbeadó részére történő birtokba visszabocsátás napjáig terjedő időtartamra a Bérlő a bérleti díj fizetésére köteles, valamint felel minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Mindezek mellett a Bérbeadó jogosult a Motorkerékpár egyoldalú birtokba vételére.
A szerződés megszűnése nem érinti a Bérbeadó bármely olyan pénzösszeg megszerzésére vonatkozó jogát és követelését, amellyel a Bérlő a bérleti szerződés alapján tartozik.

22. A Bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 14. pontban meghatározott Mentesített személyek függetlenek a Bérbeadótól, és a bérleti szerződés semminemű jogot nem biztosít a számára a nevezetekkel szemben.

23. Ahol a bérleti szerződés vagy jogszabály valamely jognyilatkozatra írásbeli formát ír elő, úgy a jognyilatkozatot ajánlott tértivevényes postai küldeményként, vagy e-mail útján kell a másik féllel közölni az Adatlapon megjelölt címekre azzal, hogy az e-mail útján történő közlés csak akkor minősül szerződésszerűen teljesítettnek, ha annak vételét a másik fél írásban (ideértve az e-mailt is) visszaigazolta.
A levél átvételének megtagadása vagy postai „nem keresés”-e (vagy, ha a postai megjelölés: „nem fogadta el”, „címzett ismeretlen”, „kézbesítés akadályozott”, „cím nem azonosítható”, „címzett elköltözött”, „címzett ismeretlen helyre költözött” vagy „címzett meghalt/megszűnt”) a levél elküldésétől számított 5. (ötödik) napon úgy minősül, hogy a címzett a levelet átvette.

24. Amennyiben a bérleti szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen, hatálytalan vagy végrehajthatatlan, vagy azzá válik, úgy az ilyen érvénytelenség vagy hatálytalanság csak a hivatkozott részt érinti, és a szerződés egyéb részei érvényesek és hatályosak maradnak.

25. A bérleti szerződést érvényesen csak írásban lehet módosítani.

26. A szerződő felek peres eljárás esetére alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének, illetve – amennyiben a jogvita elbírálására a helyi bíróságnak nincs hatásköre, és az általános hatásköri és illetékességi szabályok alapján sem a Fővárosi Törvényszék, sem a Budapest Környéki Törvényszék illetékessége nem állapítható meg, úgy – a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

27. A bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben és a felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv általános és a bérleti szerződésre vonatkozó különös szabályai és más hatályos magyar jogszabályok – ide nem értve a kollíziós szabályokat – rendelkezései a megfelelően irányadóak.

28. A jelen általános szerződési feltételek 28 (huszonnyolc) pontból állnak.
A jelen általános szerződési feltételeket a Bérlő elolvasta, áttanulmányozta, megértette és jóváhagyólag tudomásul vette.